Žižkov pro ty nejpotřebnější

Martina Chmelová

Ve složité situaci se může ocitnout každý z nás. A role radnice je v tomto ohledu jasná. Podat ruku těm, kteří se snaží pomáhat, nebo pomoc sami potřebují.

Mám velké profesní i zastu­pitelské zkušenosti s pomo­cí těm nejpotřebnějším. Chci se ja­ko va­še zastupitelka zasazovat o nastavení dobrých, efektivních služeb, zaměřených primárně na seniory a osoby pečující o své blízké v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu. Populace stárne a k nárůstu počtu seniorů dochází i v naší městské části. Obec proto musí provést kompletní revizi dosavadních služeb. Především je zcela nezbytné dobře promyslet, nastavit, financo­vat a realizovat funkční terénní služby, které umožní se­niorům co nejdelší život doma.

Blíže k lidem
Z mého úhlu pohledu je proto nutné od základu reorganizovat, zefektivnit a rozšířit pečovatelskou službu. Posunout ji přímo k lidem, do jednotlivých lokalit MČ a zřídit nová kontaktní místa. Primárním účelem této služby není rozvážení obědů, ale kontakt s potřebnou osobou. A lidský, citlivý přístup, umožňující překonávání handicapů. Do systému můžeme zakomponovat i další potřebné služby, vhodně doplňující terénní pomoc, i na ně navazující služby pobytové.

Kontroverzní projekt je nutno předělat
Avizovaná studie domu sociál­ních služeb na Jarově vyžaduje ještě mnohé dopracovat. Výsledný projekt musí splňovat potřeby MČ, ale současně musí respektovat kapacity místa a velikost pozemku budoucí výstavby. Zásadní redukce navrhované kapacity je v aktuálním projektu nutná. Jako zastupi­telka se chci rovněž zasadit o lepší nastavení podpory pro dlouhodobě peču­jící osoby. A to formou zřízení pozice koordinátora péče – sociálního pracovníka, na kterého se tyto osoby budou moci kdykoliv obrátit a řešit s ním své problémy. Ať už z hle­diska důležitých informací, nas­tavení služeb, pomoci, pomůcek nebo vzdělávání v oblasti péče o nemocné i o sebe. Péče o blízké se totiž může týkat každého z nás.